top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Natanja van den Brink staan op de website www.natanjavandenbrink.nl.

1.2. Natanja van den Brink, te weten ‘docent’ en ‘coach’ is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 34201291 en is gevestigd te Bloemendaal, Acacialaan 16, 2061 GR te Bloemendaal. Natanja van den Brink voert haar werk uit op verschillende locaties.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies of aanverwante producten van Natanja van den Brink.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Natanja van den Brink komt tot stand door betaling van de deelnemer voor yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies aan Natanja van den Brink.

1.5. Inschrijvingsformulier; formulier waarmee de deelnemer zich kan aanmelden voor yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies. Deelnemer dient deze online via de website van Natanja van den Brink in te vullen om deel te kunnen nemen.

1.6. Lidmaatschap: een door Natanja van den Brink (of yogastudio waar zij lesgeeft) uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/kennismakingskaart/10-rittenkaart of een vorm gezamenlijk afgesproken en schriftelijk bevestigd voor het volgen van yogalessen (privé/groep) bij/met Natanja van den Brink.

1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Natanja van den Brink welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.8. Bijdrage: de totaalprijs van een yogales, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé sessies inclusief btw.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé sessies en andere producten aangeboden door Natanja van den Brink. Door deel te nemen aan yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies van Natanja van den Brink gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Natanja van den Brink behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.natanjavandenbrink.nl.

Artikel 3: Overeenkomst, lidmaatschappen en losse lessen

3.1. Overeenkomst voor yogalessen komt tot stand na het volledig invullen van het inschrijvingsformulier op de website en wanneer de betaling van de deelnemer ontvangen is door Natanja van den Brink. De overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Natanja van den Brink. Deelnemers betalen een via tikkie (of via bank: rekeningnummer IBAN36ABNA0507409337 ten name van N. Van den Brink) afgesproken bedrag voor de yogalessen. Op verschillende locaties worden verschillende bijdragen gehanteerd.

3.2. Vakantie stop

Natanja van den Brink geeft geen les tijdens schoolvakanties tenzij via de groepsapp of mail anders is afgesproken en bevestigd.

3.3. opzegging bij ziekte, blessures

Deelnemer ontvangt geen teruggave van betaling bij afwezigheid om wat voor een reden dan ook. In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar lidmaatschap via het invullen van het contact formulier op de website www.natanjavandenbrink.nl.

3.4. Losse lessen

Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Natanja van den Brink welke voorafgaand aan de les wordt aangeschaft.

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

Alle betalingen voor een lidmaatschap, workshop, cursus, intervisie, retraites of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de desbetreffende activiteit.

Artikel 5: Lesrooster

Op de website www.natanjavandenbrink.nl staan de lessen vermeld die Natanja van den Brink aanbiedt op verschillende locaties.

Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, cursussen, intervisie, privé en coaching sessies

6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, cursussen, intervisie, privé en coaching sessies via het inschrijfformulier van de website van Natanja van den Brink. Na registratie door deelnemer en zodra Natanja van den Brink het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, cursus, intervisie, privé en coaching sessies heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

6.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via het contactformulier op de website www.natanjavandenbrink.nl voorafgaand aan de workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies 6.3. Deelnemer mag 14 dagen voorafgaand aan workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen dertien 13 dagen voorafgaand aan de workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies geschiedt, wordt 25% van het totaalbedrag van de workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies in rekening gebracht. Bij opzeggingen tot 7 dagen voorafgaande aan de workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 5 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop, cursus, intervisie, privé of coaching sessies in rekening gebracht.

Artikel 7: Deelname, betaling en annuleren Retraites

7.1. Deelnemer registreert zich met het inschrijfformulier voor een retraite via de website van Natanja van den Brink. Na registratie door deelnemer en zodra Natanja van den Brink het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de retraite heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

7.2. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat de deelnemer vrij om af te zien van (onderdelen) van het aangeboden programma. Dit geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de betaalde bijdrage. 

7.3. Het opzeggen van deelname geschiedt via het contactformulier op de website www.natanjavandenbrink.nl voorafgaand aan de retraite.

7.4. Indien een deelnemer besluit alsnog niet deel te nemen aan de retraite, bestaat geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde bijdrage. Wel kan de deelnemer iemand in zijn of haar plaats laten deelnemen. Om eventuele misverstanden te voorkomen dient annulering/vervangende persoon via het contactformulier te geschieden. Tevens dient de plaatsvervangende persoon een inschrijvingsformulier via de website in te vullen.

Met de bevestiging van de docent is de annulering/vervanging compleet.
7.5. Zoals in 7.4. beschreven ontvangt deelnemer geen teruggave van betaling bij afwezigheid om wat voor een reden dan ook. In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot annuleren van zijn/haar deelname via het invullen van het contact formulier op de website www.natanjavandenbrink.nl.
7.6. Natanja van den Brink heeft het recht de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder:

 • Onvoldoende deelnemers (aangegeven in de aanvullende Algemene Voorwaarden voor Retraites)

 • Ziekte van de docent

 • Overmacht

In geval van annulering door de docent, zal de docent in eerste instantie een nieuwe datum voorstellen voor de retraite. Terugbetaling geschiedt alleen als de retraite überhaupt niet meer wordt gegeven. Mocht dit het geval zijn dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De docent draagt zorg voor een spoedige terugbetaling bij annulering van haar zijde. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie, betaling of schadevergoeding.
7.7. Natanja van den Brink doet haar uiterste best op een goed verloop van de retraite. Deels is zij afhankelijk van de locatievoorzieningen. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade. Evenmin is de docent aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. De activiteiten die de docent aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en bijscholing, niet ter vervanging van medische, fysiotherapeutische of mentale behandelingen. De deelnemer dient derhalve voorafgaand aan deelname van de retraite eventuele klachten te bespreken met een art of therapeut.

Een deelnemer dient de Natanja van den Brink op de hoogte te stellen van eventuele fysieke klachten. Hiermee aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor eventueel lichamelijk letsel dat mocht ontstaan of toenemen tijdens de retraite. 
7.8. Indien de deelnemer schade toebrengt aan de locatie of de zich daarin of daarbij bevindende eigendommen is de deelnemer verplicht tot het vergoeden van deze schade aan Natanja van den Brink dan wel de locatie waar de retraite wordt gehouden.
7.9. De volledige Algemene Voorwaarden voor Retraites ontvangt de deelnemer voorafgaand aan deelname van de Retraite. Aangezien de retraites op verschillende locaties plaatsvinden gelden specifieke voorwaarden voor de retraites afzonderlijk.

Artikel 8: Huisregels

 • Graag vooraf via het inschrijfformulier inschrijven voor de yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies.

 • Deelnemer is op tijd aanwezig voor de yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies.

 • Deelnemer neemt zelf een yoga mat mee. Wanneer deelnemer (nog) geen yoga mat heeft kan hij/zij gebruik maken van de mat op locatie. Let op: niet op iedere locatie zijn yogamatten standaard aanwezig. Voorafgaand aan de les dient de deelnemer aan te geven een yoga mat te willen gebruiken.

 • Deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden op de locatie.

 • Yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les.

 • Schoenen worden bij binnenkomst op de locatie uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.

 • De yoga ruimte niet met schoenen betreden.

 • Schade toegebracht aan de locatie of de zich daarin of daarbij bevindende eigendommen is de deelnemer verplicht tot het vergoeden van deze schade aan Natanja van den Brink dan wel de locatie waar de lessen, cursussen, workshops of intervisies worden gehouden.

 • We behandelen elkaar met respect, liefde en geduld.
   

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deelname aan yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies en andere producten aangeboden door Natanja van den Brink, en het achterlaten van spullen in de yogaruimte of aanverwante ruimtes zijn voor eigen risico van de deelnemer. Natanja van den Brink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies en andere producten aangeboden/verzorgd door Natanja van den Brink. Bij fysieke of mentale klachten of zwangerschap consulteert deelnemer een arts voorafgaand aan deelname van de lessen en aanverwante producten. Ondanks dat Natanja van den Brink een gekwalificeerde docent is en voor hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Deelnemer is dan ook verantwoordelijk voor haar of zijn eigen welzijn. Door deelname aan yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies en aanverwante producten verzorgd door Natanja van den Brink aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht/geschillen

10.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Drukfouten binden de docent niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen voorgaande publicaties. Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op deze algemene voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11: Persoonsgegevens 

Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Natanja van den Brink persoonsgegevens van de deelnemers. Natanja van den Brink gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Natanja van den Brink geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Natanja van den Brink gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Natanja van den Brink, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Natanja van den Brink evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Natanja van den Brink door middel van het invullen van het contactformulier op de website www.natanjavandenbrink.nl.

bottom of page