top of page

Privacy | AVG

We waarderen het zeer dat iedereen die yogalessen, workshops, cursussen, bijscholingen, intervisies, retraites, privé en coaching sessies volgt of informatie opvraagt vertrouwen heeft in het aanbod van Natanja van den Brink. Dit willen we serieus bewaken. We doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Inschrijfformulieren en dossiers worden digitaal bewaard en zijn alleen in te zien middels beschermde wachtwoorden door bevoegde personen, zoals Natanja van den Brink. Informatie wordt alleen gebruikt binnen de afspraken over de dienstverlening tussen betrokkenen.

 

Natanja van den Brink houdt een registratie bij van de door u verstrekte medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt of deelnemer.

 

Doel verwerking

De gegevens van cliënten en deelnemers worden door ons verwerkt om optimale dienstverlening te kunnen waarborgen. De gegevens worden verder gebruikt voor administratieve afhandeling en ten behoeve van (anoniem) onderzoek naar de
resultaten van de aangeboden diensten.

 

Persoonlijke gegevens

Natanja van den Brink doet er alles aan om zorgvuldig en vertrouwelijk met
gegevens en informatie van cliënten en deelnemers om te gaan. Dit betekent dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Dit betekent ook dat informatie, in vertrouwen gegeven, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze, zonder toestemming van betrokkene, openlijk en/of herleidbaar bereikbaar of beschikbaar is voor derden. Persoonlijke dossiers bevatten inschrijfformulieren, intakeformulieren, evaluatieformulieren en e.v. registratie van de persoonlijke coaching sessies. Deze dossiers worden opgeslagen in een daarvoor bestemde directory, genoemd ‘registratie persoonlijke gegevens’. Natanja van den Brink is de enige personen die toegang heeft tot de opgeslagen gegevens van cliënten en deelnemers. De cliënt en deelnemer heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt/deelnemer meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan hij/zij Natanja van den Brink verzoeken deze te wijzigen. Nadat de cliënt/deelnemer een programma heeft gevolgd, worden de gegevens minstens 7 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen Natanja van den Brink deze gegevens in kan zien.

Onderzoek
Teneinde onze programma’s verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er onafhankelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Vragen of suggesties
Deze privacy regeling is te vinden op de website www.natanjavandenbrink.nl. Indien u van mening bent dat Natanja van den Brink niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met Natanja van den Brink via natanja@natanjavandenbrink.nl of bel +31 (0)6 27093731.

bottom of page